Chọn xe:
Chọn nơi:
Giá xe (bao gồm VAT):
Lệ phí trước bạ:
Lệ phí đăng ký:
Đăng Kiểm : 340.000
Dịch Vụ Đăng Ký : 0
Phí sử dụng đường bộ (1 năm): 1.560.000
Bảo hiểm TNDS (1 năm) 530.000
Tổng dự toán :